Algemene Voorwaarden trainingen en workshops

1. Organisatie/werkwijze
Alle trainingen worden onder de leiding van use your voice uitgevoerd.

2. Geheimhouding
Use your voice garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

3. Uitvoering
Use your voice start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door de opdrachtgever is geaccepteerd door middel van ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van één maand in acht genomen, tenzij anders met de opdrachtgever overeen is gekomen. De trainingsdata worden in overleg met de opdrachtgever en de trainer vastgesteld.

4. Prijzen
Standaard in de trainingsprijs zijn de kosten van trainingsmateriaal, honorarium van de trainer, voorbereiding en coördinatie inbegrepen. Lesruimte en audiovisuele hulpmiddelen worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld, tenzij anders is overeen gekomen.

5. Facturering en betaling
Use your voice factureert de opdrachtgever het gehele factuurbedrag bij aanvang van de training. Use your voice hanteert een betalingstermijn van 30 dagen.

6. Annulering door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht om een training te annuleren. In geval van annulering is de opdrachtgever aan use your voice een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

– Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 25% van de offerteprijs.
– Bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs.
– Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs.

7. Annulering door use your voice
Indien hier een duidelijke reden voor is, heeft use your voice heeft het recht om een workshop of training te annuleren of uit te stellen. In het geval van annulering heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige bedrag, indien dit was vooruitbetaald. In het geval van uitstel komen beide partijen zo snel mogelijk een nieuwe datum en nieuw tijdstip overeen.

8. Intellectuele eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door use your voice in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van use your voice.

9. Aansprakelijkheid
Use your voice is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

10. Klachten
Use your voice doet haar uiterste best om de kwaliteit van de trainingen en workshops te waarborgen. Indien de opdrachtgever toch opmerkingen heeft over de kwaliteit, kunt u dit per e-mail laten weten aan laura@useyourvoice.nl of per post: use your voice, t.a.v. Laura Stavinoha, Cornelis Dirkszstraat 23-3, 1056 TP Amsterdam.

11. Geschillen
Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie in goed overleg opgelost. Bij geschillen is de rechtbank in Amsterdam, de vestigingsplaats van use your voice, bevoegd om uitspraak te doen.

Persoonlijke groei

Via je stem bewust in ontwikkeling

Emotieregulatie

Meer grip op je stem via het autonome zenuwstelsel

Stemtraining

Communiceren met overtuiging en zeggingskracht

Boek

VOICE: A Multifaceted Approach to Self-Growth and Vocal Empowerment

Zangles

Iedereen kan beter leren zingen en het plezier hierin ervaren